Program PROM

Program PROM

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

Celem Programu PROM jest wspomaganie procesu podnoszenia kompetencji i doskonałości naukowej doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez udział w międzynarodowej wymianie stypendialnej.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty jednostek UG oferując stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

 

Do krótkich form kształcenia w rozumieniu niniejszego Programu zalicza się: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

 

PROM przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

 
Więcej informacji na stronie NAWA.
 
Regulamin Programu PROM do pobrania: wersja w języku polskim oraz w języku angielskim.
 
 

Program PROM realizowany jest na Uniwersytecie Gdańskim w okresie od 01.10.2019 do 31.10.2022.

 
 
 
 

„Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

panorma in mari via tua