Rekrutacja

Nabór doktorantów oraz pracowników kadry akademickiej zostanie przeprowadzony w jednostkach UG biorących udział w Programie:

•    Wydział Biologii
•    Wydział Chemii
•    Wydział Ekonomiczny
•    Wydział Filologiczny
•    Wydział Historyczny
•    Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
•    Wydział Nauk Społecznych
•    Wydział Oceanografii i Geografii
•    Wydział Prawa i Administracji
•    Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed
•    Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi
•    Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych
 

Kandydat zgłaszający swój projekt powinien:

1.    Wypełnić Formularz rekrutacyjny w wersji polskiej lub angielskiej.
2.    Skontaktować się z odpowiednim Koordynatorem jednostki.
 
Zgłoszenie poddawane jest ocenie Komisji (wskazanej odpowiednio przez Dziekana/Dyrektora).
 
Rekrutacja w jednostkach trwa od 06.04.2022 do 22.04.2022.
 

Po zakończonym naborze Koordynator jednostki dostarcza Asystentowi Projektu:

•    Formularze rekrutacyjne Kandydatów (wraz ze skróconym opisem dorobku) w wersji polskiej / angielskiej
•    Arkusze oceny wraz z protokołami.
•    Ostateczną listę wyłonionych Kandydatów.
 
Termin dostarczenia dokumentów: do 29.04.2022.
 

Po zatwierdzeniu listy przez Kierownika Projektu Kandydaci zostaną poinformowani mailowo o zakwalifikowaniu się do Programu.

 

Jako Beneficjent Programu PROM jesteśmy zobowiązani do oznaczenia wszystkich przygotowanych materiałów i dokumentów związanych z realizacją Projektu, które podawane są do wiadomości publicznej lub przeznaczone dla grupy docelowej, znakiem Funduszy Europejskich z nazwą Programu, znakiem Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny oraz logotypem NAWA, a także informacją o otrzymaniu dofinansowania z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowo od 1 stycznia 2018 roku istnieje obowiązek stosowania barw RP tylko i wyłącznie w wersji pełnokolorowej tzn. nie można stosować barw RP w wersji achromatycznej i monochromatycznej.
Z tego względu prosimy o dostarczanie dokumentów oznaczonych logotypem z flagą RP w kolorze.

 

„Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

panorma in mari via tua